Deelname verklaring & Algemene leveringsvoorwaarden

DEELNAME VERKLARING & ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Verlaring voor deelname aan evenementen, workshops, cursussen, etc.:

Alle deelnemers aan Workshops, retraites / trainingsweken dienen onderstaande verklaring te ondertekenen.

Verklaring:

1.Ik verklaar dat ik geheel vrijwillig en met volledige eigen verantwoordelijkheid deelneem aan de Schaay en Schouten aangeboden workshop, cursus, training of meditatiehappening. Verder ben ik me ervan bewust dat de door Schaay en Schouten aangeboden groepsactiviteit of individuele begeleiding geen medische hulp in de klassieke zin biedt. De groepen en individuele begeleiding bieden de deelnemers een raamwerk voor persoonlijke groei en zelfonderzoek.

2. Ik verklaar dat ik niet aan een psychische aandoening leid die mijn deelname aan het programma van Schaay en Schouten of van andere deelnemers op enige manier in gevaar kan brengen. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid om Schaay en Schouten en/of de cursusleiding te informeren over mijn gezondheid en lichamelijke gesteldheid, evenals het gebruik en de achtergrond van medicijnen e.d. Verder ben ik verplicht het gebruik van medicijnen mee te delen aan de cursusleiding.

3. Wanneer ik in behandeling ben bij een andere therapeut, informeer ik deze therapeut over deelname aan de training.

4. De volgende aandoeningen zal ik in ieder geval duidelijk aangeven bij deelname:

  • hart en vaat aandoeningen,
  • hoge bloeddruk,
  • aandoeningen van longen en/of de ademweg,
  • epileptische aanvallen,
  • geestelijke aandoeningen waarvoor opname door een psychiater noodzakelijk was (borderline stoornis, psychosen, schizofrenie, manische depressiviteit).

Overleg met de behandelende arts en/of overige therapeuten is bij deze aandoeningen noodzakelijk. De deelnemer stelt na overleg Schaay en Schouten op de hoogte van de uitslag van dit gesprek.

5. Tijdens de cursus is het gebruik van verdovende middelen verboden, en wordt het gebruik van alcohol niet toegestaan.

6. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de cursusruimte en/of materialen. Schade zal op de deelnemer verhaald worden.

7. Lichamelijk geweld wordt niet toegestaan en leidt tot beëindiging van de cursus. Bij elk ander soort ontoelaatbaar wangedrag of overtreding van de huisregels is de cursus leiding bij machte de deelname van betrokkene deelnemers te beëindigen. De door de deelnemer(s) gemaakte kosten bij het voortijdig beëindigen van de cursus of training kunnen niet verhaald worden op Schaay en Schouten.

8. Alles wat in en rondom de training aan de orde komt, structuren, wat deelnemers delen, etc, inclusief de intake is strikt vertrouwelijk. Iedere deelnemer is gehouden aan deze geheimhoudingsplicht ten aanzien van de training. Dit voor de veiligheid van de overige deelnemers en het behoud van de opzet van de training.

9. Ik zal de aanwijzingen, regels, oefeningen en structuren binnen de training volgen. Ik mag altijd de deelname aan een structuur of oefening weigeren. Dit gebeurt op mijn eigen verantwoordelijkheid.

10. Aansprakelijkheid: Hiermee verklaar ik dat, in acht genomen Punt 1t/m9 van deze verklaring, Schaay en Schouten, de verantwoordelijke trainers alsmede de assistenten en alle betrokken derden gevrijwaard zijn van alle aanspraken wegens mogelijk ondervonden materiële of immateriële schade.

Deelname aan de activiteiten, workshops, trainingen, etc. geschied voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden. De deelnemer is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan terrein, tenten of apparatuur.

11. Bij inschrijving dient een aanbetaling te worden gedaan van € 350.

12. Het restant trainingsgeld dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang betaald te zijn ovv naam en de naam van desbetreffende workshop, training of evenement.

13. Alle betalingen op ING bankrek NL27INGB0686661370, tnv C.Schaaij en/of A.J.Schouten, ovv naam en evenement

14. De retraite bestaat uit totaal 6 dagen groepswerk.

De cursus start ….. ….. .… en eindigt …. …. …., terugreis op ….. … … Het cursus bedrag is inclusief transfer van en naar Ibiza airport, cursus reader, terugkomdag in Krommenie Nederland, alle groepssessies, maaltijden, verblijf met 2 persoons kamer en alle sanitaire voorzieningen.

15. Annuleringsvoorwaarden:

  • Bij afmelden binnen de termijn 14 dagen tot 48 uur voor aanvang van de training wordt de aanbetaling a € 350,- in rekening gebracht.

16. Bij beëindiging van de training na aanvang wordt er geen geld terugbetaald.

17. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor de benodigde reis en annuleringsverzekering alsmede evt. zorg te dragen voor een buitenland dekking van hun zorgkosten. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op Schaay en Schouten.

Ik bevestig hiermee mijn deelname aan de cursus en heb de regels en afspraken begrepen. Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

 

Datum:                                                 Plaats:

 

Naam:                                                  Handtekening Deelnemer:

 

Graag invullen en in de bijlage een foto van jezelf opsturen of mailen naar:

info@schaayenschouten.nl

Schaay & Schouten
T.a.v. Sander Schouten
Visserspad 1a
1561PK Krommenie

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Schaay en Schouten en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Schaay en Schouten zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Schaay en Schouten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 2. Aanvaarding

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Schaay en Schouten van een opdracht van de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op derden in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Schaay en Schouten verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden en, indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en hij overlijdt.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijd gaat in op het door op de orderbevestiging vermelde tijdstip.

4.2 De door opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken. Indien buiten schuld van Schaay en Schouten vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Schaay en Schouten is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Schaay enSchouten, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Schaay en Schouten op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 5. Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van   onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van of diens leveranciers.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.2 In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien Schaay en Schouten gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Schaay en Schouten vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Schaay en Schouten op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Schaay en Schouten geleverde diensten en rapporten.

Schaay en Schouten blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald.
Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Schaay en Schouten is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:

– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;

– het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren, zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door Schaay en Schouten komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

 

Artikel 9. Reclames/klachten

9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

9.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te , onder voorbehoud van het recht van om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

Artikel 13. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

13.1. Publicaties van Schaay en Schouten zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van de trainingen, workshops, behandelingen, etc. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op deze publicaties. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.

13.2. Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers of folders van Schaay en Schouten en andere publicaties zoals het internet binden Schaay en Schouten niet. Schaay en Schouten behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

 

Artikel 14.

14.1. Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie opgeslagen en vastgelegd, deze gegevens worden nooit doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden.

14.2. Wij geven alleen in overleg en met toestemming van betrokkenen deelnemers informatie vrij aan derden.

14.3. Tijdens onze activiteiten kunnen / worden foto’s of video beelden gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door ondertekening van het intake formulier geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Van de deelnemers onderling verwachten wij dat er geen materiaal op internet (youtube, facebook, etc.) wordt gezet zonder toestemming van betrokkenen.